Call History/ประวัติการโทร

1. ระบุวันที่เริ่มต้น ที่ต้องการค้นหา

2. ระบุวันที่สิ้นสุด ที่ต้องการค้นหา

3. กดปุ่ม Search จะได้ข้อมูลประวัติการโทรแสดงในตาราง