Contact Us


บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด ในเครือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมากว่า 12 ปี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของ Infrastructure และบุคคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญอย่างสูงในเรื่องของบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP) ทั้งทางด้านเทคนิคและการพัฒนาบริการเสริมต่างๆ

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด
200 หมู่ 4 อาคาร จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7
ถนน แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


โทรศัพท์ +66 (0)2102 6066 โทรสาร +66 (0) 2100 – 4010
อีเมล์ customercare@cybervoice.in.th
เว็บไซต์ www.cybervoice.in.th