Map Number

การเพิ่มเบอร์โทรศัพท์

1. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ Add ที่ช่อง Phone Number

2. กดปุ่ม Add

3. เบอร์โทรศัพท์ที่ Add เข้าไปจะแสดงในตาราง

 

การลบเบอร์โทรศัพท์

1. คลิกที่รูป ของเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการลบ

2. ยืนยันการลบเบอร์โทรศัพท์ หากต้องการลบกดปุ่ม “ตกลง”  ไม่ต้องการลบกดปุ่ม “ยกเลิก”