ติดตั้ง CyberVoice Application บน Facebook

ติดตั้ง Application บน Facebook ไปหน้า CyberVoice Fan Page

ประเทศปลายทางที่สามารถใช้งานได้

No. Destination Fixed Mobile
1 Argentina (54) Yes No
2 Australia (61) Yes No
3 Austria (43) Yes No
4 China (86) Yes Yes
5 Cyprus (357) Yes No
6 Denmark (45) Yes No
7 France (33) Yes No
8 Germany (49) Yes No
9 Greece (30) Yes No
10 Hong Kong (852) Yes Yes
11 Hungary (36) Yes No
12 India (91) Yes Yes
13 Ireland (353) Yes No
14 Israel (972) Yes No
15 Italy (39) Yes No
16 Luxembourg (352) Yes No
17 Malaysia (60) Yes No
18 Netherlands (31) Yes No
19 New zealand (64) Yes No
20 Norway (47) Yes No
21 Poland (48) Yes No
22 Puerto Rico (1787&1939) Yes No
23 Singapore (65) Yes Yes
24 Spain (34) Yes No
25 Sweden (46) Yes No
26 Switzerland (41) Yes No
27 Taiwan (886) Yes No
28 Thailand (66) Yes Yes
29 United Kingdom (44) Yes No
30 US VIRGIN ISLANDS (1340) Yes Yes
31 USA/Canada (1, ยกเว้น Alaska) Yes Yes