AIS 3G Cash Card CyberVoice 2 Way Calling Card

CyberVoice VoIP & Calling Card

ซื้อบัตร CyberVoice ลงทะเบียน ใช้งาน

*หลังจากลงทะเบียน Username คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
password คือ รหัส PIN 14 หลักจากบัตร Cybervoice

CyberVoice เป็นบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการ โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สัญญาณเสียงคุณภาพสูง ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สะดวกและประหยัด

CyberVoice Fan Page